Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 8
Số người truy cập: 972332
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Tin tức >> Tin tức nổi bật
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ra thông báo tiêu chí, thủ tục nhà thầu chiến lược của Công ty Đo đạc và Khoáng sản

 

 

Ngày 22 tháng 12 năm 2015, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ra thông báo tiêu chí, thủ tục nhà thầu chiến lược số: 546/TCTTNMT-TCKT của Công ty Đo đạc và Khoáng sản

 

 

 

 

Quý khách hàng vui lòng xem nội dung chi tiết tại file đính kèm sau đây./.

1.  Thông báo số 546/TCTTNMT-TCKT của Công ty Đo đạc và Khoáng sản

 

Số lượt xem: 1861
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam