Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 67
Số người truy cập: 972426
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Quan hệ cổ đông >> Thông tin cổ đông
THÔNG BÁO

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo Quyết định số 313/QĐ-CTTNMT và Quyết định số 315/QĐ-CTTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước của Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tại Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản (tải file)

Số lượt xem: 55
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam