Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 1
Số người truy cập: 972343
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm

 Báo cáo tài chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 25 tháng 04 năm 2016 (tải file)

Xem tiếp >
THÔNG BÁO (16/12/17)

Thông báo số: 40/ĐĐKS-TCKT ngày 10 tháng 12 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản
 

Xem tiếp >
Nghị quyết (25/06/17)

  Nghị quyết số: 02/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017

Xem tiếp >

  Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cụ thể như sau:

 

Xem tiếp >
Prev1 2 ...  6 7 8 
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam