Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 4
Số người truy cập: 972339
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
THÔNG BÁO (16/03/18)

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 909/TB-VSD ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. (Tải file)

Xem tiếp >
THÔNG BÁO (13/03/18)

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 06/TB-ĐĐKS ngày 13 tháng 3 năm 2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. (Tải file)

Xem tiếp >
Thông báo (02/01/18)

 Thông báo số: 1701/TB-SGDHN ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản. (tải file)

Xem tiếp >
Quyết định (02/01/18)

 Quyết định số: 1050/QĐ-SGDHN ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản. (tải file)

Xem tiếp >

 Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản (tải file)

Xem tiếp >

 Báo cáo tài chính từ ngày 26 tháng 04 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 (tải file)

Xem tiếp >
Prev1 2 ...  6 7 8 Next
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam