Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 9
Số người truy cập: 972440
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
CÔNG VĂN (04/05/20)

 Công văn số 484/CV-ĐKKD ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản. (Tải file)

Xem tiếp >

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản thông báo tới Quý cổ đông báo cáo thường niên năm 2019. (Tải file)

Xem tiếp >
CÔNG VĂN (07/04/20)

 Công văn số 17/ĐĐKS-TCKT ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. (Tải file)

Xem tiếp >
THÔNG BÁO (23/03/20)

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 10/TB-ĐĐKS ngày 23 tháng 3 năm 2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. (Tải file)

Xem tiếp >
THÔNG BÁO (10/09/19)

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 31/ĐĐKS-TCKT ngày 10 tháng 9 năm 2019 về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền. (Tải file)

Xem tiếp >
THÔNG BÁO (29/08/19)

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 2425/TB-VSD ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. (Tải file)

Xem tiếp >
Prev 1 2 3 4 5 ... 7 8 Next
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam