Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 1
Số người truy cập: 972342
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
THÔNG BÁO (29/04/21)

Công ty cổ phần Đo đạc và Khoán sản xin thông báo Quý cổ đông về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Xem tiếp >

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

Xem tiếp >

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản thông báo tới Quý cổ đông báo cáo thường niên năm 2020. (Tải file)

Xem tiếp >

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về Báo cáo tài chính năm 2020. (Tải file)

Xem tiếp >
THÔNG BÁO (15/03/21)

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 11/TB-ĐĐKS ngày 15 tháng 3 năm 2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. (Tải file)

Xem tiếp >
THÔNG BÁO (21/09/20)

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 43/TB/ĐĐKS-TCKT ngày 21 tháng 9 năm 2020 về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền. (Tải file)

Xem tiếp >
Prev 1 2 3 4 5 ... 7 8 Next
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam